Associació Gira-sol

Associació Gira-sol canvia de seu l’estiu de 2021: Associació per a la Salut Mental Gira-Sol
Carrer Manacor, 140 1er pis, 07007 – Palma de Mallorca-. Illes Balears. A més, és membre fundador de la Federació d’Entitats i Serveis de Salut Mental de Balears i de 3 Salut Mental (https://www.3salutmental.com/ca/inici) , que va constituir el 2014 al costat d’ Estel de Llevant i la Fundació Es Garrover.

PERFIL DEL CONTRACTANT. Consulta aquí tota la informació de contractació.

 • Nombre de personas ateses:
  387
  Nombre de serveis :
  6
  Nombre de professionals :
  74

Missió

Promoure de manera conjunta aquelles actuacions per a la millora de la salut i el benestar social de les persones amb trastorn mental i els seus familiars, per aconseguir la seva plena integració des de la comunitat, facilitant eines per acompanyar-los en el seu procés individual de recuperació.

Visió

Ser entitat de referència en la recuperació de les persones amb trastorn mental.

Un espai de coneixement compartit, internament entre les persones usuàries, familiars, professionals i externament amb les entitats, administracions i la societat en general.

Amb metodologies i intervencions actualitzades basades en el model de recuperació, i orientades a les necessitats de les persones usuàries i amb evidència empírica.

Amb professionals qualificats i compromesos amb la persona amb trastorn mental.

Econòmicament sanejada i financerament estable.

Valors

Orientació cap a la persona:

 • Ells son els protagonistes de la seva vida.
 • Ells tenen la capacitat de dur endavant el seu procés de recuperació.
 • Visió holística de la persona.

Esperança / potenciació:

 • Centrats en les fortaleses personals
 • Facilitació del benestar psicològic
 • Foment de l’autoeficàcia

Excel·lència

 • Transparència en la gestió de l’entitat.
 • En la sostenibilitat mediambiental.
 • En la cura i desenvolupament de les persones

Governança

Estatuts d’Associació Gira-sol

Composició de la Junta

Auditories d’Associació Girasol [2012] [2013] [2014] [2015]

Autodeterminació:

 • Amos de les seves decisions
 • Coneixen els seus drets i deures per poder assumir la responsabilitat i els resultats de les seves decisions
 • Els professionals som acompanyants i facilitadors en la mesura que la persona decideixi.

Implicació / participació:

 • Ells tenen veu a l’entitat.
 • Reflexió del propi procés de recuperació: aspectes que he aconseguit, que me falta por aconseguir, motivació.
 • Implicació a les relacions interpersonals i participació social.
 • Cooperar amb tots els agents implicats en el seu procés de recuperació amb el consentiment de la persona.

Serveis

El Servei Ocupacional es defineix per donar suport integral a la persona en qualsevol moment del desenvolupament vital. Es pretén la integració social i laboral de la persona, prestant els suports necessaris per desenvolupar la seva autonomia.

El seu objectiu és millorar el benestar de les persones que atenem i de les famílies, facilitant eines per ajudar en el procés individual de recuperació, a través de programes de suport personal i social i de millora ocupacional.

Àrees de Treball:

Suport psicosocial: atenció especialitzada dirigida a promoure la recuperació o adquisició de capacitats i habilitats personals i d’adaptació social que permetin un funcionament el més autònom i normalitzat possible dins de la comunitat, per millorar-ne la qualitat de vida i el desenvolupament de rols socials normalitzats cap a la integració comunitària.

Àrea ocupacional: atenció especialitzada de caràcter ocupacional amb la realització dactivitats en un règim semblant al treball a lempresa ordinària o centre especial de treball que tenen com a objectiu la consecució dhabilitats laborals. Les activitats d’aquesta àrea seran variades i estaran encaminades a tenir en compte les capacitats i els interessos de les persones amb discapacitat, així com la demanda sociolaboral existent.

Ajust personal i formatiu laboral: conjunt d’actuacions tendents a preparar les persones usuàries del servei per a una adequada formació professional i inserció laboral, i suport i seguiment per a l’ajustament i el manteniment del lloc de treball. De forma transversal al Servei Ocupacional es duen a terme les següents accions:

*Valoració / informació / orientació
*Planificació/intervenció.
*Suports professionals: treballador social, psicòloga/o, preparador/a laboral, etc.
*Avaluació / seguiment

El Servei Ocupacional està concertat amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació amb cofinançament del 50% a càrrec del Fons Social Europeu (Programa Operatiu 2014-2020).

L’objectiu de l’CEE Gira-sol és contribuir a la independència econòmica dels nostres treballadors i la seva formació per aconseguir una futura inserció laboral en empresa ordinària.

Proporciona als seus treballadors un espai de treball protegit destinat a l’aprenentatge de tasques tècniques i adquisició de competències per a l’ocupació. A més, atorga a les persones amb malaltia mental un paper de treballador / a actiu en la societat, deixant de banda la concepció d’aquestes persones com incapacitats per a l’ocupació.

Disposem d’un servei de qualitat i eficient en àmbits de Jardineria, Neteja d’oficines i cases, Bar i restaurants, Manteniment i pintura d’edificis, etc. El nostre centre és sense ànim de lucre ja que l’objectiu és la inserció laboral de persones mitjançant la formació i l’ocupació.

Des de 1998, el CEE de Gira-sol forma part de l’Registre de Centres Especials d’Ocupació de la nostra Comunitat Autònoma i, en 2018, és qualificat com a Centre Especial de Treball de imprescindibilitat Social de la “Conselleria de Treball, Comerç i Indústria” amb el nombre 0707 de l’registre.

Els treballadors, són persones amb discapacitat per trastorn mental, majors de 18 anys que volen treballar i gaudir d’una vida el més normalitzada possible. La incorporació a un lloc de treball és una ajuda terapèutica perquè els possibilita el desenvolupament integral com a persones i la participació activa en i per la comunitat. El CET Gira-sol dóna resposta a la necessitat d’inserció laboral d’aquestes persones, ja que la consecució d’un treball és part de la integració social i el camí per aconseguir la vida autònoma, independent i normalitzada.

Les principals àrees d’impacte de el projecte són, per tant, la millora de la qualitat de vida dels usuaris integrants de l’CET Gira-sol i les seves famílies, la inserció sociolaboral dels usuaris, la contribució a la sostenibilitat financera de l’associació i la sensibilització de la societat davant el problema de les persones amb malaltia mental.

S’ha iniciat una activitat lucrativa consistent a oferir serveis de Neteja, Manteniment i Bar / cafeteria, realitzant pressupostos puntuals o signant contractes de durada determinada amb els clients a uns preus molt competitius.

El client objectiu de CET Gira-sol són petites empreses i clients particulars que estiguin interessades a contractar persones amb discapacitat.

La nostra proposta de valor a el mercat consisteix:

 • En primer lloc, CET Gira-sol ofereix als seus clients uns serveis de qualitat a preus competitius i un servei eficaç adaptat a les seves necessitats.
 • En segon lloc, ofereix la possibilitat de reforçar les seves polítiques de RSC tenint la possibilitat de millorar la seva reputació participant en un projecte de caràcter social i contribuint a donar visibilitat a les demandes d’aquestes persones.

L’equip impulsor de CET Gira-sol està compost principalment per Alfons Suárez i Silvia Estarellas, la trajectòria mostra clarament el seu compromís amb l’objectiu social.

I la resta de l’equip responsable de cada sector de l’activitat en què s’enquadra cada iniciativa de negoci, així com un coneixement de l’mercat en què es va a actuar.

Línies de negoci:

 • Neteja: Mercedes Muñoz
 • Bar / cafeteria: Mº Carmen Estévez i Rosa Amengual
 • Manteniment: Luis Femenias i Jaume Femenias

Des de 2016, Gira-sol duu a terme diferents programes de formació professional dual amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat, la qualificació professional i la inserció laboral de les persones.

La formació dual es caracteritza per ser un programa mixt de formació i ocupació, en el que s’alterna l’activitat formativa amb l’activitat laboral a una empresa, sota un contracte retribuït per a la formació i l’aprenentatge.

L’alumnat disposa d’un tutor de referència i un Pla Individual d’Intervenció, adaptat a les seves necessitats. A més, reben el suport necessari per l’aprenentatge, l’adaptació al lloc de feina i la millora de la seva d’autonomia personal.

L’habitatge és un dels principals reptes per als propers anys i una de les prioritats de 3 Salut Mental amb l’objectiu d’avançar en l’autonomia de les persones afectades per una malaltia mental.

Aquest servei és un recurs residencial en modalitat d’habitatge oberta i situada en l’entorn comunitari, amb supervisió professional de freqüència no continuada.

S’ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu, que viuen soles, en parella o que conviuen amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut.

Aquest servei es presta en el domicili de la persona sol·licitant o de la seva família, i és de caràcter socioeducatiu.

Els objectius són la millora de la qualitat de vida, el desenvolupament a la pròpia llar i la integració social en l’entorn comunitari.

SOIB SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL (SOP) PER AL COL·LECTIU DE PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL I AMB DIFICULTATS ESPECIALS D’INSERCIÓ LABORAL.

A través del Servei d’Orientació Professional (SOP) per al col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d’inserció laboral, promogut pel SOIB i que ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+), l’Associació per a la Salut Mental Gira-sol ofereix un servei d’orientació per a afavorir la inserció sociolaboral del col·lectiu.

El servei d’orientació professional de Gira-sol té concertades 104 places amb l’objectiu de fomentar la inserció i el manteniment laboral o formatiu de persones amb un diagnòstic de salut mental. Per aconseguir-ho, oferim suport tant en tasques de recerca de feina com en l’adaptació i manteniment dels llocs de feina, on realitzem entrenaments mitjançant la metodologia de treball amb suport (TAS) per a l’adquisició de competències laborals tècniques i/o transversals. La flexibilitat horària, l’adaptació de les tasques assignades a aquestes persones, afavorir dinàmiques positives en el lloc de treball, la facilitació de la comunicació amb els altres, són algunes de les iniciatives que presentem en aquest projecte per a fomentar la inserció, el manteniment i/o la reincorporació en un lloc de feina o acció formativa.

La demanda principal de les persones participants per al servei d’orientació professional és d’inserció laboral i/o formativa. Hi ha factors socials i personals que poden interferir en la consecució d’aquests objectius, és per això que el nostre model es basa en l’atenció integral de la persona orientada a l’assoliment dels objectius del seu pla de treball.

Quant al procés d’inserció laboral, els i les professionals d’orientació professional dissenyen un itinerari individualitzat per a la inserció laboral o formativa de les persones participants que demanden el servei. Per dissenyar l’itinerari d’inserció la persona amb el suport i amb l’assessorament del/la professional es dedicaran a identificar quines competències laborals té la persona ja assolides i per tant, es poden potenciar, i quines s’han d’adquirir o inclús millorar, també s’avaluarà quines són les necessitats d’adaptació i quines expectatives té la persona sobre la inserció per ajustar-les el màxim possible a la situació del mercat de treball. Tot això ens servirà per definir de manera acurada el perfil del lloc de feina que pot cobrir la persona de forma més adient.

Una de les innovacions d’aquesta concertació és la possibilitat d’atendre també a persones que no disposen d’un certificat de discapacitat, però que sí tenen un diagnòstic de salut mental, mitjançat la presentació d’un informe psiquiàtric emès per part de l’Àrea de Salut Mental del Servei de Salut Pública, fet que possibilita arribar a més persones amb necessitats de suport per accedir al mercat laboral i/o formatiu.

Aquest projecte atendrà 104 places (4 unitats de concertació), amb una inversió total de 578.982,56€ (2 anys de concert).

És un servei d’orientació, acompanyament i suport en el procés de recerca i manteniment de l’ocupació per a persones amb un diagnòstic de salut mental. L’anàlisi de l’perfil laboral ajustat, l’orientació en la recerca de feina i el suport en el lloc de treball són els tres pilars bàsics per a la inserció laboral reeixida d’aquestes persones, ja sigui en empresa ordinària o protegida.

Des dels Projectes Inserció Laboral de Gira-sol oferim a les persones i empreses:

 • Acollida, valoració i diagnòstic
 • Informar i activar els recursos socials per millorar la seva situació i qualitat de vida- Acordar un Pla Individual d’Atenció (PIA)
 • Suport en la realització de gestions personals i socials que afecten al seu procés d’inserció laboral.
 • Acompanyament en la recerca activa ocupació i formació
 • Espais grupals de treball en relació a competències transversals
 • Suport i seguiment en el lloc de treball en funció de les necessitats de l’empresa i de l’treballador / a.
 • Suport a les empreses per facilitar el procés de selecció, de contractació i adaptació als llocs de treball de les persones ateses.

Aquest és un servei especialitzat per a persones amb discapacitat format per actuacions de valoració, orientació i prestació de suports dirigides a promoure l’autonomia i la inclusió efectiva de cada persona mitjançant la coordinació amb els recursos de la comunitat.

Proporcionem un recurs social específic d’atenció a persones amb problemes de salut mental que, a través de professionals especialitzats en salut mental i des de la perspectiva de la rehabilitació psicosocial, ofereix atenció i acompanyament soci-terapèutic a l’àmbit comunitari destinat a persones que es troben en situació d’aïllament i / o amb dificultats d’integració social, estiguin vinculades o no a serveis de la xarxa de salut mental, facilitant i promovent la utilització per part d’aquestes persones dels recursos de tot tipus que la comunitat posa al seu abast.

Contacte

Asociació Gira-Sol

Passeig Marratxí, 11. 07003 Palma de Mallorca

T. 971 285 123

PERSONES

ateses

40.050
SERVEIS

prestats

216
PROFESSIONALS

contractats

1.730
PERSONES

voluntàries

60
INGRESSOS

al 2022

61,8M €
ÀREES

d’intervenció

14