La constitució del Comitè d’ètica:

Les entitats públiques i concretament les del Tercer Sector han d’adoptar les mesures per establir procediments i instruments que permetin conèixer, erradicar i prevenir les conductes o situacions contràries als principis d’igualtat, dignitat, intimitat o de qualsevol altre dret fonamental de les persones usuàries i treballadores de les mateixes.

Així doncs, a Intress es va crear aquest comitè després de detectar la necessitat de crear un òrgan que estructurés, informés i controlés el compliment de les normes ètiques i deontològiques en el desenvolupament de l’activitat de l’entitat com a organització.

El 2006 va tenir lloc l’aprovació a l’Assemblea de socis i sòcies, l’òrgan col·legiat amb caràcter consultiu i assessor encarregat de :

  • Elaborar normativa reguladora del comitè
  • Fer difusió de la missió del comitè.
  • Procurar la gestió i atenció ètica de l’entitat

L’actual comitè d’ètica

Es un órgano colegiado de deliberación multidisciplinar para el asesoramiento de las personas atendidas, los profesionales y los directivos vinculados a Intress.

És un òrgan col·legiat de deliberació multidisciplinar per a l’assessorament de les persones ateses, els professionals i els directius vinculats a Intress.

Està compost per: Cristina Fraga, Joan Guasch, Laura  Miralles, Amparo Porcel, Natalia Reinares, Belen Vaquer.

Aquestes persones es reuneixen de forma trimestral per videoconferència o presencialment per tractar diversos temes. Quan es rep una consulta hi ha membres que realitzen el treball d’estudi i proposen un dictamen. A les reunions es delibera i el dictamen final es realitza de forma consensuada per totes les membres del comitè.

 

Objectius

Fomentar i garantir el respecte a la dignitat, llibertat i protecció dels drets de les persones usuàries i professionals.

Analitzar, assessorar i emetre informes no vinculants respecte a qüestions ètiques plantejades en relació amb la pràctica professional.

Assessorar els equips directius per a l’adopció de mesures que fomentin els valors ètics de l’organització.

  • Promoure i col·laborar en la formació ètica dels equips professionals i crear espais de reflexió ètica.

Millorar la qualitat i fonament de les deliberacions del Comitè impulsant i facilitant la formació continuada dels seus components, fomentant la col·laboració i intercanvi de coneixement amb òrgans i institucions similars.

Qui pot dirigir-s