La constitució del Comitè d’ètica:

Les entitats públiques i concretament les del Tercer Sector han d’adoptar les mesures per establir procediments i instruments que permetin conèixer, erradicar i prevenir les conductes o situacions contràries als principis d’igualtat, dignitat, intimitat o de qualsevol altre dret fonamental de les persones usuàries i treballadores de les mateixes.

Així doncs, a Intress es va crear aquest comitè després de detectar la necessitat de crear un òrgan que estructurés, informés i controlés el compliment de les normes ètiques i deontològiques en el desenvolupament de l’activitat de l’entitat com a organització.

El 2006 va tenir lloc l’aprovació a l’Assemblea de socis i sòcies, l’òrgan col·legiat amb caràcter consultiu i assessor encarregat de :

 • Elaborar normativa reguladora del comitè
 • Fer difusió de la missió del comitè.
 • Procurar la gestió i atenció ètica de l’entitat

L’actual comitè d’ètica

Es un órgano colegiado de deliberación multidisciplinar para el asesoramiento de las personas atendidas, los profesionales y los directivos vinculados a Intress.

És un òrgan col·legiat de deliberació multidisciplinar per a l’assessorament de les persones ateses, els professionals i els directius vinculats a Intress.

Està compost per: Cristina Fraga, Joan Guasch, Laura  Miralles, Amparo Porcel, Natalia Reinares, Belen Vaquer.

Aquestes persones es reuneixen de forma trimestral per videoconferència o presencialment per tractar diversos temes. Quan es rep una consulta hi ha membres que realitzen el treball d’estudi i proposen un dictamen. A les reunions es delibera i el dictamen final es realitza de forma consensuada per totes les membres del comitè.

 

Objectius

Fomentar i garantir el respecte a la dignitat, llibertat i protecció dels drets de les persones usuàries i professionals.

Analitzar, assessorar i emetre informes no vinculants respecte a qüestions ètiques plantejades en relació amb la pràctica professional.

Assessorar els equips directius per a l’adopció de mesures que fomentin els valors ètics de l’organització.

 • Promoure i col·laborar en la formació ètica dels equips professionals i crear espais de reflexió ètica.

Millorar la qualitat i fonament de les deliberacions del Comitè impulsant i facilitant la formació continuada dels seus components, fomentant la col·laboració i intercanvi de coneixement amb òrgans i institucions similars.

Qui pot dirigir-s’hi i com

Es pot dirigir al comitè qualsevol persona amb la qual Intress tingui un compromís ètic: clients, usuaris, famílies, persones de l’organització, etc.

És important fer la consulta de manera clara, remetent-la per correu postal o per correu electrònic a comitedeetica@intress.org.

Per facilitar el treball i la comunicació s’haurà d’indicar en la consulta: nom i cognom, data, explicació del fet concret sobre el qual demana que es pronunciï el comitè, qualsevol altra informació que consideri important, adreça i telèfon de contacte.

 

Les línies de treball són:

 • Promoure la cultura de l’ètica a l’organització
  • Difusió mensual d’articles o material relacionats amb l’ètica assistencial
  • Revisió del codi ètic d’INTRESS
 • Assesorament i realització dictàmens
  • Consulta i resolució
 • Formació i Investigació
  • Oferir formació en ètica al professionals d’INTRESS
  • Realitzar investigació sobre l’ètica de l’organització a INTRESS

Quins temes es tracten

El Comitè d’Ètica d’Intress assessorarà sobre els comportaments ètics de la practica diària, tant de l’atenció com de la gestió, i emetrà, si procedeix, un dictamen o informe a qui hagi formulat la consulta.

Alguns exemples de casos que fins ara han arribat al comitè : abús d’un usuari a un altre, expulsió d’un usuari d’un servei, límits de la confidencialitat, si l’entitat ha de donar una prestació per pagar un avortament a una usuària, difusió de la imatge d’un usuari a un fulletó de l’entitat sense remunerar, posicionament de l’entitat davant la reforma de la llei de l’avortament, validesa de voluntats anticipades, manca d’informació als socis/es, discriminacions a les promocions internes, conflicte de convivència entre dues persones usuàries, ús del correu electrònic corporatiu…

Quins temes no es tracten

Existeixen, però, algunes limitacions derivades dels assumptes a tractar per les quals el CEI pot desestimar alguns assumptes, com per exemple: aquells d’índole laboral com indemnitzacions en cas d’acomiadament, mobbing laboral, condicions de feina, conflicte amb el cap o direcció, temes que hagin entrat en la via judicial i estiguin pendents de resolució, etc.

Aquestes demandes són derivades al comitè d’empresa el qual sí pot donar una resposta vinculant.

Malgrat això, des del comitè, si es considera oportú, s’envia una comunicació a la junta o direcció general, per informar de pràctiques que incompleixen o podrien incomplir el codi ètic de l’entitat.

Algunes dades

L’any 2016 es van organitzar 3 formacions sobre ètica a cada una de les zones on Intess està present. El 2017 es va fer una ponència per l’IMAS (Palma de Mallorca) i el comité va assistir a unes jornades, juntament amb d’altres entitats del sector social, per parlar de temes ètics i organitzatius. I al 2018 es tornarà a  organitzar una altra formació a cada zona.

Pel que fa a les consultes, el comité atén una mitjana de 3 per any.

PERSONES

ateses

34.096
SERVEIS

 

169
PROFESSIONALS

contractats

1.492
PERSONES

voluntàries

109
INGRESSOS

al 2018

50,4M €
ÀREES

d’intervenció

10