Què és l’acolliment?

L’acolliment familiar és la mesura de protecció que permet oferir un entorn familiar estable a un infant que es troba en situació de desemparament, essent la residència en una institució la seva alternativa. Depenent del tipus d’acolliment es tractarà d’una mesura temporal o més estable en el temps. Aquesta pàgina t’informa sobre què representa acollir un nen o nena, en el marc dels drets de la infància.

Què és una familia acollidora?

Què és una familia acollidora?
És una família que complementa a la família d’origen en aquelles funcions que aquesta no pot exercir, disposant de la guarda de l’infant. Aquesta ha de poder desenvolupar un rol parental envers la criança, exercint-ne les funcions pertinents i vinculant-se a l’infant. Alhora el nucli acollidor ha d’acompanyar i facilitar el contacte del nen/a amb la seva família d’origen, des d’una mirada respectuosa cap a la seva història de vida.

Situació dels infants

Situació dels infants
Els infants susceptibles de ser acollits per una família, estan en situació de desemparament. Això significa que la família biològica d’aquest infant no disposa dels elements bàsics que garanteixen el seu desenvolupament. La Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) és qui pren la decisió de desemparament i n’assumeix la seva tutela, duent a terme la proposta de protecció més adient. Aquests infants freqüentment es troben ingressats en institucions mentre els equips d’atenció a la infància i adolescència (EAIA’S) realitzen un estudi sobre les possibilitats de recuperació de la família. Es proposa una mesura d’acolliment familiar en aquells casos en que no es veu viable un retorn imminent de l’infant amb els seus progenitors i es considera beneficiós el manteniment de la relació. Tal i com regula la llei, l’infant té dret a mantenir relació amb la seva família d’origen a través de les visites biològiques. Aquestes trobades estan supervisades i/o acompanyades per un equip especialitzat. La freqüència, durada i característiques d’aquestes trobades venen determinades per l’EAIA de referència.

Tipologies d’acolliment

Tipologies d’acolliment

 • Acolliment familiar simple: Consisteix en una guarda provisional de l’infant de llarga o curta durada. La temporalitat dependrà de la recuperabilitat de la família d’origen.
 • Acolliment familiar permanent: S’estableix en aquells casos on es preveu que el desemparament de l’infant serà definitiu.
 • Acolliment familiar d’urgència i diagnòstic: Exerceixen l’atenció immediata i transitòria d’un infant, de 0 a 6 anys, mentre s’analitza la problemàtica de la seva família biològica i es determina, si s’escau, la mesura de protecció més adequada. L’estudi de la situació de l’infant i la proposta de la mesura protectora es duen a terme en el termini que s’estableix reglamentàriament.
 • Acolliment en Unitat Convivencial d’Acció Educativa: L’exerceixen persones tècnicament qualificades i seleccionades. Aquest tipus d’acolliment s’adreça a infants amb necessitats especials i/o situacions d’alta complexitat.
 • Acolliment en caps de setmana i vacances en familia col·laboradora: És un acolliment complementari a la mesura de protecció residencial: és el centre qui exerceix la guarda de l’infant, mentre que la família col·laboradora manté una relació durant els caps de setmana, festius i vacances.

Procediment per acollir un infant

Presentació de la sol·licitud:

Per poder formalitzar la sol·licitud d’acolliment familiar cal realitzar els passos següents:

 • Complimentació de la sol·licitud d’acolliment familiar (adjuntada al dossier).
 • Presentar la documentació requerida
 • Enviament via correu electrònic del document de sol·licitud complimentat i de la documentació requerida al Servei d’Acolliments o bé, entrega telemàtica per registre a l’ICAA.

És necessari tenir residencia estable i volant d’empadronament a la província de Barcelona per poder dur a terme una sol·licitud d’acolliment familiar.

 

Estudi psicosocial i formació:

 • Les persones o famílies que s’ofereixen per acollir un infant segueixen un procés de valoració a traves d’unes entrevistes, una visita a domicili dels sol·licitants i altres materials complementaris. Els aspectes que es valoraran en l’estudi de les famílies estan recollits a l’article 61, del Decret 127/1997, de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 2/1997, de 7 de gener, d’aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. És l’ICAA qui obté l’informe final de l’estudi psicosocial.
 • Les famílies realitzaran una formació que consisteix en unes sessions grupals, per aprofundir en el contingut sobre l’acolliment i les seves característiques.

 

Assignació, acoblament i consitució de l’acolliment:

És l’ICAA qui rep, a través de la DGAIA, les propostes dels infants tutelats que són susceptibles de ser acollits, i proposen als tècnics de la ICIF l’assignació d’un infant determinat per a una família en concret. Aquesta proposta es farà sempre en interès de l’infant i a partir de les seves necessitats i particularitats. S’estudia la viabilitat de la proposta de l’infant per part de l’equip tècnic i amb l’acord de la família acollidora. Després de l’acceptació s’inicia el procés de vinculació a través del pla d’acoblament. Aquest procés finalitza amb la constitució de l’acolliment.

 

Seguiment de l’acolliment:

Constitueix un dels eixos centrals del procés d’acolliment, que oferim tant als infants com a les persones acollidores. L’objectiu principal d’aquest procés és facilitar el bon desenvolupament del projecte d’acolliment.

A través de:

 • Entrevistes de seguiment.
 • Visita al domicili.
 • Contactes telefònics i telemàtics.
 • Visites biològiques.

 

Finalització:

La durada de l’acolliment és variable i vinculada al pronòstic de recuperabilitat de la família d’origen. La finalització es pot donar per retorn amb el nucli biològic, per majoria d’edat i/o altres circumstàncies relacionades amb el desenvolupament de l’acolliment.

 

Preguntes freqüents

Quin tipus de família pot acollir?

Pot acollir qualsevol persona major de 25 anys, amb parella o sense, amb fills o sense.

Quins infants o adolescents són susceptibles de ser acollits?

Són infants o adolescents que no poden conviure amb la seva família d’origen i es troben tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). L’equip competent ha d’haver valorat per a ells la mesura d’acolliment familiar com a proposta més adient per a la seva situació.

Què significa que un infant o adolescent es troba en situació de desemparament?

Un infant o adolescent es troba en situació de desemparament quan les seves figures de referència no poden assumir o fer-se càrrec de la seva criança, mancant els elements bàsics per a un adequat desenvolupament integral.

L’acolliment pot donar pas a l’adopció?

L’acolliment i l’adopció són projectes diferents, que responen a motivacions i necessitats diferenciades. Per tant, l’acolliment no s’entén com un pas previ a l’adopció.

Tenim dret a baixa en el moment en què acollim un infant?

Si l’acolliment és d’una durada superior a un any, es té el mateix dret a baixa de maternitat o paternitat com en qualsevol cas de naixement d’un infant.

Hi ha alguna ajuda si decideixo acollir un infant?

Sí, existeixen diferents tipus d’ajudes en el projecte de l’acolliment.

En primer lloc, les famílies acollidores i els infants i joves acollits, compten amb el suport i la orientació del Servei d’Acolliment Familiar, que es mantindrà present durant tot el temps que duri l’acolliment familiar.

A més a més, les famílies sol·licitats tenen dret a diferents ajudes i permisos:

 • Disposen d’un permís durant el procés de valoració (article 37, punt F de l’Estatut de Persones Treballadores) per assistir a les entrevistes del procés d’estudi.
 • Una vegada iniciat l’acolliment, les famílies acollidores disposen d’una prestació econòmica mensual que té per objectiu aportar certa cobertura a les despeses pròpies de la criança d’un infant o adolescent.
 • Durant el transcurs de l’acolliment, els infants i adolescents poden comptar amb l’ajut econòmic que els ofereix l’ICAA, destinat als acompanyaments psicològics, psicopedagògics i logopèdics. Així com, d’altres serveis com odontologia, oftalmologia, entre d’altres.

Com a família acollidora podrem triar l’escola, centre de salut i altres activitats per a l’infant o jove acollit?

Sí. Les famílies que tinguin un infant acollit en modalitat d’acolliment simple, permanent, UCAE o Urgència i Diagnòstic, poden triar l’escola, centre de salut i aquelles activitats extra escolars que es considerin idònies per a l’infant o jove. L’equip del servei d’acolliments, us assessorarà i acompanyarà en les diferents tasques del día a día de la criança.

Si tenim fills/es petits, podem acollir?

L’infant acollit ha de ser més petit que els infants que ja estiguin vivint al nucli familiar. També recomanem que si teniu fills/es, aquests no siguin molt petits, doncs l’atenció a infants en edats primerenques amb l’atenció a un infant d’acolliment són difícilment compatibles.

Treballem. Podem acollir?

Sí, és clar! Aquesta és la situació ordinària, però sempre haurà de quedar garantida la suficient disponibilitat per atendre l’infant en el dia a dia, així com aquelles qüestions relatives a la seva realitat d’acollida (visites amb els seus pares, entrevistes de seguiment etc.).

Haurem d’acompanyar l’infant a les visites amb els seus pares?

Sí, els infants i adolescents en situació d’acolliment  mantindran contacte amb la seva família biològica, i un dels encàrrecs de la família acollidora és que es garanteixin aquestes trobades. Les famílies sempre comptaran, en aquesta tasca, amb l’ajuda i acompanyament dels tècnics del servei d’acolliment familiar.

Ens agrada viatjar... podrem seguir-ho fent amb l’infant/jove acollit?

Sí, disposareu d’un permís anual (renovable) per a poder viatjar pels països de la UE. Si el viatge és a un altre indret, igualment s’autoritzarà, sempre i quan s’avisi amb suficient antelació!

Quant pot trigar tot el procés de valoració?

El procés de valoració té una estimació aproximada d’uns 6 mesos (4 en la modalitat de col·laboració). La temporalitat es trobarà subjecta a la disponibilitat de la família i a les qüestions que puguin sorgir al llarg de l’estudi.

Descàrrega de documentació

Sol·licitud d’acolliment

Sol·licitud famílies col·laboradores

Dossier informatiu per a famílies

Annex 1: documentació a presentar

Material i eines d’interès

Acolliments Lleida

Acolliments Barcelona

Contacte

Intress Acolliments Lleida

  T'informem que les teves dades personals facilitades seran incorporades en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat amb la finalitat de mantenir-te informat/da sobre notícies de la nostra entitat. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant-nos un correu electrònic a l'adreça lopd@intress.org

  Intress Acolliments Barcelona

   T'informem que les teves dades personals facilitades seran incorporades en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat amb la finalitat de mantenir-te informat/da sobre notícies de la nostra entitat. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant-nos un correu electrònic a l'adreça lopd@intress.org