La constitució del Comitè d’ètica:

Les entitats públiques i concretament les del Tercer Sector han d’adoptar les mesures per establir procediments i instruments que permetin conèixer, eradicar i prevenir les conductes o situacions contràries als principis d’igualtat, dignitat, intimitat o de qualsevol altre dret fonamental de les persones usuàries i treballadores de les mateixes.

Així doncs, a Intress es va crear aquest comitè després de detectar la necessitat de crear un òrgan que estructurés, informés i controlés el compliment de les normes ètiques i deontològiques en el desenvolupament de l’activitat de l’entitat com a organització.

Qualsevol persona interessada pot consultar el Codi Ètic d’Intress.

El 2006 va tenir lloc l’aprovació a l’Assemblea de socis i sòcies, l’òrgan col·legiat amb caràcter consultiu i assessor encarregat de :

 • Elaborar normativa reguladora del comitè
 • Fer difusió de la missió del comitè
 • Procurar la gestió i atenció ètica de l’entitat

L’actual comitè d’ètica

És un òrgan col·legiat de deliberació multidisciplinar per a l’assessorament de les persones ateses, els/les professionals i les/els directius vinculats a Intress.

La seva composició representa les diverses zones territorials de l’entitat, amb persones que poden ser sòcies, treballadores, o totes dues condicions.

ZONA CENTRE: Balbino Pardavila Martínez

ZONA EST : Cristina Fraga Díaz, Laura Miralles Capellà, Natalia Reinares Gagneten, Juan Guasch Gonzalez,  Catalina Pons Mesquida

ZONA NORD: Amparo Porcel Mundó.

El Comitè està coordinat per una Presidència, actualment recau en: Cristina Fraga Díaz.

Aquestes persones es reuneixen regularment per tractar diversos temes. Quan es rep una consulta hi ha membres que realitzen el treball d’estudi i proposen un dictamen. A les reunions es delibera i el dictamen final es realitza de forma consensuada per totes les persones membres del comitè.

 

Objectius

Fomentar i garantir el respecte a la dignitat, llibertat i protecció dels drets de les persones usuàries i professionals.

Analitzar, assessorar i emetre informes no vinculants respecte a qüestions ètiques plantejades en relació amb la pràctica professional.

Assessorar els equips directius per a l’adopció de mesures que fomentin els valors ètics de l’organització.

 • Promoure i col·laborar en la formació ètica dels equips professionals i crear espais de reflexió ètica.

Millorar la qualitat i fonament de les deliberacions del Comitè impulsant i facilitant la formació continuada dels seus components, fomentant la col·laboració i intercanvi de coneixement amb òrgans i institucions similars.

Qui pot dirigir-s’hi i com

Es pot dirigir al comitè qualsevol persona amb la qual Intress tingui un compromís ètic: clients, usuaris, famílies, persones de l’organització, etc.

És important fer la consulta de manera clara, remetent-la per correu postal o per correu electrònic a comitedeetica@intress.org.

Per facilitar el treball i la comunicació s’haurà d’indicar en la consulta: nom i cognom, data, explicació del fet concret sobre el qual demana que es pronunciï el comitè, qualsevol altra informació que consideri important, adreça i telèfon de contacte.

 

Les línies de treball són:

 • Promoure la cultura de l’ètica a l’organització
  • Difusió mensual d’articles o material relacionats amb l’ètica assistencial
  • Revisió del codi ètic d’INTRESS
 • Assesorament i realització dictàmens
  • Consulta i resolució
 • Formació i Investigació
  • Oferir formació en ètica al professionals d’INTRESS
  • Realitzar investigació sobre l’ètica de l’organització a INTRESS

Quins temes es tracten

El Comitè d’Ètica d’Intress assessorarà sobre els comportaments ètics de la practica diària, tant de l’atenció com de la gestió, i emetrà, si procedeix, un dictamen o informe a qui hagi formulat la consulta.

Alguns exemples de casos que fins ara han arribat al comitè : abús d’un usuari a un altre, expulsió d’un usuari d’un servei, límits de la confidencialitat, si l’entitat ha de donar una prestació per pagar un avortament a una usuària, difusió de la imatge d’un usuari a un fulletó de l’entitat sense remunerar, posicionament de l’entitat davant la reforma de la llei de l’avortament, validesa de voluntats anticipades, manca d’informació als socis/es, discriminacions a les promocions internes, conflicte de convivència entre dues persones usuàries, ús del correu electrònic corporatiu…

Quins temes no es tracten

Existeixen, però, algunes limitacions derivades dels assumptes a tractar per les quals el CEI pot desestimar alguns assumptes, com per exemple: aquells d’índole laboral com indemnitzacions en cas d’acomiadament, mobbing laboral, condicions de feina, conflicte amb el cap o direcció, temes que hagin entrat en la via judicial i estiguin pendents de resolució, etc.

Aquestes demandes són derivades al comitè d’empresa el qual sí pot donar una resposta vinculant.

Malgrat això, des del comitè, si es considera oportú, s’envia una comunicació a la junta o direcció general, per informar de pràctiques que incompleixen o podrien incomplir el codi ètic de l’entitat.

Algunes dades

L’any 2016 es van organitzar 3 formacions sobre ètica a cada una de les zones on Intess està present. El 2017 es va fer una ponència per l’IMAS (Palma de Mallorca) i el comité va assistir a unes jornades, juntament amb d’altres entitats del sector social, per parlar de temes ètics i organitzatius. I al 2018 es tornarà a  organitzar una altra formació a cada zona.

Pel que fa a les consultes, el comité atén una mitjana de 3 per any.

PERSONES

ateses

52.164
SERVEIS

prestats

221
PROFESSIONALS

contractats

2.020
PERSONES

voluntàries

64
INGRESSOS

al 2023

73,5M €
ÀREES

d’intervenció

14