Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) amb domicili en Carrer Villarroel, 45 entresòl 1a 08011 de Barcelona amb CIF G08973224 posa a disposició al seu lloc web intress.org determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web intress.org en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) està inscrita amb el número 57.913 en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior.

L’accés al lloc web de Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

PRIMERA. – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents en intress.org on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes d’Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing “).

1.2.- Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

 

SEGONA. – CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

 

TERCERA. – DRETS D’AUTOR I MARCA.

Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress), que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés d’Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) Queden reservats tots els drets . A més, el lloc web de Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web, es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés d’Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress)

 

QUARTA. – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de la ciutat de Barcelona, renunciant l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

CINQUENA.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part d’Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress )